همه دسته بندی ها

صفحه اصلی>همکاران فروش

مزیت برند

پیوستن به پشتیبانی

تبلیغات تجاری

شرایط وابسته

  • داشتن یک فلسفه مدیریت نام تجاری خوب و فلسفه تجارت
  • با قدرت مالی قوی و شهرت خوب تجاری
  • داشتن تجربه مدیریت برند و ساختار کانال خوب
  • مطابقت با قوانین عملکرد مارک تجاری
  • با پیشینه غنی در روابط عمومی و نفوذ اجتماعی

ترک یک پیام ما